วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล  น.ส.สุกัญญา บูราพรนุสรณ์
รหัสนักศึกษา 564189066
วัน-เดือน-ปีเกิด  23/2/2537
คติประจำใจ  เรียนดี กีฬาเด่น
จบการคึกษาจาก  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150ชื่อ-นามสกุล  นายบุญญฤทธิ์  กาวิระเดช
รหัสนักศึกษา  564189031
วัน-เดือน-ปีเกิด  15/12/2537
คติประจำใจ
จบการคึกษาจาก โรงเรียนประชามงคล ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220